مهارت ها و دوره های آموزشی

 • کارگاه آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمانی
 • کارگاه آموزشی برنامه ریزی و مدیریت شهری
 • مدیرت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK و PRINCE2 و دیگر دوره های مرتبط با کنترل پروژه
 • مديريت كيفيت (ISO9000)
 • مديريت كارآفريني و كسب و كار
 • آشنايي با قوانين و مقررات تأمين اجتماعي
 • کارگاه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با رویکرد مدیریت شهری
 • دوره BPMS (سیستم مدیریت یکپارچه فرآیندهای کاری)
 • اصول بازرسی جوش – اصول زیرسازی و آسفالت
 • گزارش نویسی و مکاتبات اداری
 • تکریم ارباب رجوع
 • دوره GIS و AutoCAD
 • دوره کارگاهی شرایط هوای مناسب داخل (IAQ)
 • تجارت جهانی (WTO) و تجارت الکترونیک
 • مدیریت دانش
 • دوره­ های متعدد تخصصی مرتبط با سوابق شغلی شهرداری
 • دوره آموزشی تخصصی و عملیاتی شهرهوشمند در کشور کره جنوبی شهر سئول
پیوستن به ما