دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی  مهندسی مکانیک

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه تهران

دکتری کارآفرینی

دانشگاه تهران

پیوستن به ما